Kartoffeln ‚Cilena‘

4,00 

frühe, festkochende Speisekartoffel

Artikelnummer:

frühe, festkochende Speisekartoffel

Gewichtn. v.